CONTACT US

YURIY VYROVOY
Partner

KWENDI Impact Studies
vyrovoy@emometer.tv

 

ANDREY TARANOV
Partner

KWENDI Impact Studies
taranov@emometer.tv